เกี่ยวกับบริษัท

องค์กร บริษัทของเรา เริ่มดำเนินการการการตั้งแต่ พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2554 ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เลขที่ 229/73 หมู่ 6  ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ10560

ปี 2557 ได้ดำเนินการย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ เลขที่ 670/100 ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ปี 2558 ได้ดำเนินการตั้งโรงงาน เลขที่ 85/99 (B12) หมู่ 20  ซอยรุ่งเรือง ถนนบางพลี-บางตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย 

- บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่มีเฉพาะทางที่ไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต 

และสถานที่ติดตั้งเครื่องจักรได้ (Automation System)

- รับออกแบบระบบลำเลียงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ (Conveyor System) 

- ระบบจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Storage System)

- ผลิตภัณฑ์ หรือโลหะแปรรูปตามที่ลูกค้าต้องการ (Make to Order)